Beursteam | Op pad met winkeldieven

Het Beursteam van FHKN heeft tijdelijk ‘versterking’ gekregen van twee winkeldieven. Zij gingen mee naar In de Mode On Tour, het jaarlijkse evenement dat medewerkers van modewinkels in één avond bijpraat over de grote modethema’s van dat moment. FHKN verzorgde op de vier bijeenkomsten eind februari en begin maart de voorlichting over veilig werken in de winkel.

De In de Mode On Tour-bijeenkomsten werden druk bezocht en vonden plaats in Breda, Leeuwarden, Apeldoorn en Hoofddorp. De beursteamleden en de winkeldieven vroegen de aanwezigen of ze weleens in aanraking zijn geweest met winkeldieven en/of agressie en geweld. Jammer genoeg werd hier maar al te vaak bevestigend op geantwoord. Dat was een goede aanleiding om hen te wijzen op de gratis veiligheidstrainingen op de website van de FHKN Academy. Deze informatie werd dankbaar in ontvangst genomen en velen verklaarden zeker met de trainingen aan de slag te zullen gaan.

E-learnings blijven scoren

FHKN heeft flink in de roos geschoten met het aanbieden van diverse e-learnings, zo bleek begin januari weer eens op de Groene Sectorbeurs in Hardenberg. Daar toonden honderden bezoekers grote belangstelling voor de veilig werken- en energiebesparings-learnings.

De Groene Sectorbeurs trok ook nu weer dagelijks vele duizenden bezoekers. Het betrof vooral eigenaren en medewerkers van hoveniersbedrijven, boomkwekerijen en tuincentra, maar ook hun klanten én scholieren die in de groensector aan de slag willen. FHKN was daarom aanwezig om voorlichting te geven over opleidingen en toekomstmogelijkheden, maar ook over zaken zoals veilig werken in de winkel en nut en noodzaak van energiebesparing in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het verlengde van dit laatste vonden de gratis e-learnings Veilig Werken en Energiebesparing mét bijbehorende certificaten gretig ‘aftrek’. Uit de diverse reacties bleek dat de modules als leuk en leerzaam worden ervaren.

Nieuw: FHKN Academy Maart 2014

Nieuw en zojuist gelanceerd: de website www.fhknacademy.nl. Op de site zijn alle online veiligheidstrainingen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) samengebracht, samen met de e-learning Veilig Werken in de Winkel die FHKN onlangs heeft gelanceerd. Dankzij de site is de toekomst van de HBD-trainingen veilig gesteld.

Zoals bekend worden de activiteiten van het HBD afgebouwd en overgedragen aan de diverse brancheorganisaties. Overkoepelende activiteiten zoals de trainingen gericht op veiligheid in de winkel dreigden echter tussen wal en schip te belanden. Deze hebben nu onderdak gevonden bij FHKN, dat zich inzet voor meer vakmanschap in de detailhandel, zoals het goed kunnen omgaan met agressie en geweld. Veiligheidsvoorlichting valt aldus geheel binnen de doelstellingen van de stichting.

Bouwstenen voor de toekomst

Het kan nooit kwaad als organisatie om jezelf met enige regelmaat kritisch tegen het licht te houden. Dus heeft het Beursteam van FHKN zich tijdens een van de jaarlijkse teamdagen onderworpen aan een sessie ‘Bouwen aan teams met Lego Serious Play’. Met behulp van Lego-blokjes zijn modellen gebouwd die de basis vormen voor goed functioneren in de toekomst.

Lego Serious Play is een relatief nieuwe methode voor het bouwen van teams door het combineren van inhoud met plezier. Tijdens de sessie stond de vraag centraal wat de betekenis van FHKN zou moeten zijn voor de doelgroep, te weten de baanveranderaar, baanzoeker en student. De uitkomsten bestonden uit zowel voor de hand liggende als verrassende conclusies. Denk in het eerste geval bijvoorbeeld aan ‘in de communicatie aansluiten bij de doelgroep’, en in het tweede geval aan ‘het eureka-gevoel creëren bij de doelgroep’. De uitkomsten hebben zich vertaald in diverse activiteiten, waarvan enkele inmiddels al gestart zijn. We kunnen en willen hier nog niet alles verklappen – uiteindelijk komt u de veranderingen straks vanzelf in de praktijk tegen – maar we kunnen wel al melden dat de corporate brochure van FHKN geheel vernieuwd gaat worden.

Extra geld voor aanpak schooluitval

De vier grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht krijgen extra geld voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Het geld is vooral bedoeld voor een betere begeleiding van 18- en 19-jarigen, die ook voor FHKN een belangrijke doelgroep vormen.

De aanpak van het voortijdig schoolverlaten (vsv) is al een tijdje succesvol. In het schooljaar 2012-2013 stopten opnieuw minder jongeren in het voortgezet onderwijs en mbo voortijdig met hun opleiding. Dat waren er om precies te zijn 8.300 minder dan het jaar daarvoor. Vergeleken met tien jaar geleden is het aantal schoolverlaters nu bijna gehalveerd. In 2001-2002 verlieten nog zo’n 71.000 jongeren vroegtijdig de school.

De schooluitval onder de groep 18-plussers blijft echter een punt van zorg. Experimenten met een gerichte aanpak in Amsterdam en Rotterdam tonen aan dat ook hier nog veel winst valt te behalen. Minister Bussemaker van Onderwijs heeft daarom nu 2 miljoen euro beschikbaar gesteld om deze aanpak uit te breiden, ook naar de andere steden binnen de G4.

Pleidooi voor meer vakmanschap op mbo

Om het beroepsonderwijs aantrekkelijker te maken, moet het mbo zich meer richten op vakmanschap. Dat kan bijvoorbeeld door mensen uit de beroepspraktijk vaker bij het onderwijs te betrekken, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een rapport.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt dat het imago van het mbo moet worden opgevijzeld. De kwaliteit, de organisatie en de inrichting van het onderwijs en stages kunnen beter. Het planbureau waarschuwt ervoor dat de veralgemenisering van het mbo de grootste bedreiging is voor vakmanschap. De nadruk wordt steeds meer gelegd op algemene vakken als Nederlands, Wiskunde en Engels. Doorstromers naar het hbo hebben daar iets aan, maar sommige studenten zullen hierover struikelen terwijl ze het misschien in zich hebben om goede vakmensen te worden.

Ook waarschuwt het Planbureau voor docenten die te ver van de beroepspraktijk af staan. Niet elke docent zou zich laten bijscholen, waardoor ze achterlopen op de praktijk. Terwijl juist de praktijkverhalen de jongeren enthousiast zouden moeten maken.

Er dreigt een tekort aan vakmensen omdat steeds minder leerlingen kiezen voor het vmbo, een belangrijke toeleverancier van het mbo. Ouders en leerlingen willen de hoogst mogelijke opleiding en hebben een voorkeur voor havo of vwo. De keuze voor het vmbo en mbo heeft daardoor vaak een negatieve motivatie: de cijfers waren bijvoorbeeld niet hoog genoeg voor een ander opleidingsniveau.

Lastige kwesties aan de kassa

Vrijwel tegelijkertijd met deze nieuwsbrief verschijnt een nieuwe editie van de FHKN-uitgave DNK over winkelveiligheid. En opnieuw sluit het blad goed aan bij de actualiteit. Het thema van dit nummer is omgaan met agressie en geweld door jongeren die alcohol en/of tabak willen kopen, maar dat vanwege hun leeftijd niet mogen. Zojuist werd bekend dat ongeveer de helft van de jongeren die tabak willen kopen, bijna nooit om hun leeftijd wordt gevraagd.

De belangrijkste conclusie in het jongste nummer van DNK is dat met de wettelijke verhoging van de minimumleeftijd voor het kopen van alcohol en tabak naar 18 jaar, en de bijbehorende legitimatieplicht naar 25 jaar, de drempel voor het kassapersoneel voor het vragen naar een legitimatie alleen maar is verhoogd. Jongeren van 16, 17 of 18 jaar vinden het vaak lastig om oudere klanten naar hun legitimatie te vragen. “Mijn hoogste score was een man van 37 die ik om zijn ID heb gevraagd”, zegt een van de geïnterviewden. “Die vond het nog wel grappig dat ik hem zo jong schatte. Vrouwen vinden het vervelender. Die kunnen wat chagrijnig worden als je om hun ID vraagt.”

Het bewijs voor de verhoogde drempel werd aansluitend geleverd door onderzoek van het Trimbos-instituut onder 4400 jongeren op 140 scholen. De helft van hen wordt bijna nooit om de leeftijd gevraagd bij het kopen van sigaretten. Dat was nota bene vorig jaar, toen de minimumleeftijd nog op 16 jaar lag. Maar misschien ligt deze score ook aan de plek waar jongeren meestal hun tabak kopen: in 40 procent van de gevallen bij een benzinestation, waar de medewerkers mogelijk minder kritisch en/of minder goed geïnstrueerd zijn. Minder vaak kopen jongeren hun tabak minder bij een supermarkt (29 procent), een snackbar (23 procent) en een tabakszaak (19 procent).

Verkooppunten die de wet overtreden krijgen eerst een forse boete en kunnen bij herhaling een verkoopverbod en zelfs volledige winkelsluiting opgelegd krijgen.